Eğitim Yatırımları
2015-04-07 23:31:33

Eğitim yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların, yatırım süresince izleyecekleri yol, gerekli izin, ruhsat belgeler,  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlar Yönetmenliğinde ( 8/2 / 2007 tarihli 5580 sayılı ) belirlenmiştir.

Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilebilmesi için yatırımcıdan aşağıdaki aşağıda verilen belgeler istenir;

1. Başvuru Sürecinde İstenen Belgeler ve İzlenecek Yol

 1. Form dilekçe (ek-1)
 2. TCK’nın 53.maddesinde suçlardan mahkum olmadığına dair yazılı beyan
 3. Kurucu tüzel kişi ise amaçlarında özel öğretim kurumu işletmeciliği yapacağına ilişkin ifadenin yer aldığı ve tüzel kişiliğin niteliğine göre Türk ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük veya vakıf senedinin milli eğitim müdürlüğünce onaylı örneği
 4. Kurucu temsilcinin kurumu açma, devir ve benzeri işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair yönetim kurulu kararının Eğitim Müdürlüğü onaylı örneği
 5. Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı 35*50 cm veya a3 ebadında kağıtlara çizilmiş yerleşim planı
 6. Bakanlıkça onaylı kurum yönetmeliğinin uygulanacağına ilişkin yazılı beyan
 7. Resmi benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde  program uygulayan kurumlar ile  bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar  için; bakanlıkça onaylanmak üzere 3 nüsha öğretim programı taslağı, haftalık ders çizelgesi taslağı ve cd’si
 8. Resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı ,resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan 3 nüsha kurum yönetmeliği taslağı ve cd’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı
 9. Yönetici çalışma izin teklifi ve tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair yazılı beyan
 10. Kurum binasının tapu fotokopisi veya okul türlerine göre kira sözleşmesinin milli eğitim müdürlüğü onaylı örneği
 11. Sağlık Meslek Lisesi  açacakların ildeki hastane ile yapacakları protokol
 12. Binada yangına karşı ilgili mevzuata göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor
 13. Kurum bina ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il/ilçe sağlık birimlerinden alınan rapor
 14. Kurum binasının sağlam ve dayanaklı olduğuna dair çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri yada yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerden alınacak teknik  rapor
 15. Yabancı uyruklular tarafından doğrudan veya ortaklık yoluyla açılacak milletlerarası okullar için bakanlar kurulu izni
 16. Milletlerarası okullar için denklik belgesi
 17.  Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, yukarıda bahsi geçen belgeler ile kurum açmak için valilik  veya kaymakamlıklara müracaat eder. Müracaat eden kişiye, müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir.  Kaymakamlıklara yapılan müracaatlara ilişkin dosya, üç iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir.

 

 2. Müracaatın Değerlendirilmesi Aşaması

 1. Yapılan müracaatın;  yukarda belirtilen şartlara, kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kurumun türüne göre Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara, 3/4/2004 tarihli ve 25422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek üzere il millî eğitim müdürlüğünce en az iki il eğitim denetmeni görevlendirilir.
 2. İl eğitim denetmenlerince en geç 15 gün içinde düzenlenen inceleme raporunda, kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, okullara ilişkin dosya beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Diğer kurumlara ise valilikçebeş iş günü içinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-2) düzenlenir.
 3. Bakanlıkça okullara beş iş günü içinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (EK-3) düzenlenir.
 4. Sürelerin hesaplanmasında evrak giriş tarihleri esas alınır.
 5. Kurum bilgilerinde değişiklik olması durumunda Bakanlık veya valilikçe kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yeniden düzenlenir.
 6. Valiliklerce, denizcilik veya havacılık gibi kurslara verilen kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara, motorlu taşıt sürücü kurslarına verilen kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bir örneği ise il emniyet müdürlüğüne gönderilir.

3.BAKANLIKÇA VE VALİLİKÇE YAPILACAK İŞLEMLER

 

4. Teşvik Belgesi için Gerekli Belgeler  

15/06/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylan yeni teşvik paketinde özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, ilk, orta ve lise dengi eğitim yatırımları, öncelikli yatırım konuları içinde yer almıştır. Yatırımcıların okul yatırımları, ülkenin neresinde olursa olsun 5.Bölge teşviklerinden yararlanabilecektir.  Teşvik belgesi alarak yatırım yapmak isteyen yatırımcı, teşvik belgesi başvuru sürecinde aşağıdaki süreçleri takip edecektir.

1-Dilekçe,

2-Sözü edilen Tebliğ (Yatırımlarda Devlet Yardımları Tebliğinde verilen ekler) ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanmış Yatırım Bilgi Formu

3-Talep sahibi tüzel kişilik ise, özel öğretim kurumu açılacağına dair hüküm ihtiva eden Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış veya noterlikçe onaylanmış, tüzük, vakıf senedi veya ana sözleşme

4-Kurucu temsilcisi seçimine ilişkin tüzel kişiliğin (şirket, vakıf, vb.) yönetim kurulu kararının ilgili sayfasının Noter tasdikli örneği (Kurucu temsilcisi 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri gereği bir kişi olacak ve kurumu Bakanlığımıza ve diğer kurum kuruluşlara karşı temsile yetkili olacaktır.)

5-Kurucu temsilcisinin nüfus cüzdanı sureti ve noter onaylı imza sirküleri

6-Taahhütname (Örneği aşağıdadır)

7-Okulun yapılacak olduğu İl Valiliğinin yatırımcının "Teşvikten faydalanarak özel okul yatırımı yapmasında sakınca bulunmadığına" dair uygun görüş yazısı. (Bu yazı doğrudan ilgili İl Valiliği'nden alınabileceği gibi, başvuru sonunda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce de ilgili Valilikten istenebilmektedir.)

 8-Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı.

TAAHHÜTNAME

1-Okul yapılacak arsa, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda (61 inci madde) ve 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 4 üncü Maddesinde ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili standartlara uygun olarak seçilecektir.

2-Okulda eğitim öğretim kadrosunda çalışacaklar, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile buna bağlı olarak çıkarılmış olan yönetmelik ve yönergelere uygun görevlendirilecektir.

3-Teşvik Belgesi alış tarihinden itibaren 3 ay içerisinde arsa temin edilerek, arsaya uygun proje Özel Öğrtim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi hükümleri doğrultusunda hazırlanacaktır.

4-Teşvik Belgesi alındıktan sonra belgenin bir sureti Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki dosyasına konulmak üzere Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne gönderilecektir.