Hayvancılık Sektörü Yatırımları
2015-04-07 23:46:57

1.Yer seçim raporu için müracaat

Yer seçim raporu için mülki idare amirine müracaat edilir. Müracaat esnasında aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

         a) Dilekçe.

         b) Bu Yönetmeliğin Ek-4’üne uygun olarak doldurulmuş beyanname.

         c) Hayvancılık işletmesi kurulacak arazinin plan krokisi ve çapı.

         ç) İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren bu Yönetmeliğin Ek-5’indeki belgelerden biri.

Not: Şayet işletmenin kurulacağı yer birden fazla kişiye ait ise ve işletme arazisini hissedarlardan birinin kullanması durumunda diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı bu Yönetmeliğin Ek-1’ine uygun olarak doldurulan muvafakat belgesi veya hayvancılık işletmesini kullanacak hissedarın söz konusu muvafakatnameye sahip olmaması durumunda vereceği noter onaylı tek taraflı bu Yönetmeliğin Ek-3’üne uygun olarak doldurulan taahhütname istenir. Ticari hayvancılık işletmesinin kurulacağı yerin mülkiyeti eş ve/veya akrabaları olan anne, baba ve çocuklara ait ise maliklerin onaylarının bulunduğu bu Yönetmeliğin Ek-2’sine uygun muvafakat belgesi istenir.

1.1.Yer Seçim Raporunun verilmesi

Yukarıdaki belgeleri tama olan ticari hayvancılık işletmelerinin yer tespitinin yapılabilinmesi için;

   1. Öncelikle kurulacak işletme arazisinin belediye veya mücavir alan içinde bulunması durumunda yerel belediye, sağlık ile çevre ve orman teşkilatlarından
   2. Mücavir alan dışında bulunması durumunda ise; ilgili il özel idare müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve varsa Orman Genel Müdürlüğünün mahalli teşkilatları ile ilgili yerel kurumlardan, işletme arazisinin özelliği, özel bir koruma alanı içinde olup olmadığı, özel mevzuatları gereği yer seçiminin uygunluğu, imar planı kararı gerekip gerekmediği veya komisyonda görev alıp almayacakları konusunda görüşleri alınır.
   3. Bakanlıkça daha önce çalışma izni verilmiş kuluçkahane ve kanatlı damızlık işletmelerinin 1 km. yakınında kurulacak ticari hayvancılık işletmeleri için; yürürlükte bulunan kuluçkahane ve damızlık işletmelerine çalışma izni verilmesi ile ilgili mevzuat gereği oluşturulan komisyondan da uygun olduğuna dair görüş alınır.
   4. Ayrıca yer seçimi komisyonuna il müdürlüklerinden tarım arazilerinin korunması ve kullanılmasına dair mevzuat kapsamında çalışmalarda bulunan ve bu konuda eğitim almış bir personelin de katılımı sağlanır
   5. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve 22/2/1989 tarih ve 89/13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı Zabıtası Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kurulacak ticari hayvancılık işletmesinin yeri, özelliği ve kapasitesi de dikkate alınarak; komisyon tarafından sağlık koruma bandı mesafesi tespit edilir.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda komisyonca bu Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan yer seçim raporu düzenlenir. Bu raporun bir nüshası yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Usulüne uygun olarak gerekli bilgi ve belgeler ile yapılan müracaat üzerine, il/ilçe müdürlükleri tarafından yer seçim raporunun bir nüshası yazı ile en geç 30 gün içinde başvuru sahibine bildirilir. Uygun yer seçim raporu 1 yıl süre için geçerlidir.

2.Kuruluş izni için müracaat

Ticari amaçlı hayvancılık işletmesi kuracak yetiştiriciler uygun yer seçim raporunun düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl içinde kuruluş izni almak için müracaat etmek zorundadır. Bu tür işletmeleri kurmak isteyenler aşağıdaki belgelerle birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler.

          a) Dilekçe

          b)Yer seçimi raporuna göre imar planı kararı gereken işletmelerin 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan onaylı imar planı.

          c) İşletmenin yerini belirleyen; yerleşim yeri ve çevresini gösteren, ilgili imar kuruluşunca tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı.

          ç) İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli il Müdürlüğü’nün proje birimleri tarafından teknik yönden incelenerek, uygun bulunduğu onaylanan bir adet mimari proje.

          d) Kuruluş işlemlerine ilişkin iş akım şeması-termin planı ve bu konudaki açıklama raporu.    

2.1.  Kuruluş izni verilmesi

Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgeleri tamam olan ve komisyonca uygun görülen ticari amaçlı hayvancılık işletmelerine kuruluş izni verilmeden önce il/ilçe müdürlükleri tarafından özel izin vermekle yetkili ve görevli kurumlardan ilgili imar kuruluşlarınca vaziyet planları tasdik edilmiş olanlardan yeniden görüş istenmez. Ancak belediye veya mücavir alan içinde kurulacak ticari hayvancılık işletmeleri için yerel sağlık, çevre ve orman teşkilatlarından, mücavir alan dışında kurulacak ticari hayvancılık işletmeleri için de il özel idare müdürlüğünden, çevre ve orman ile varsa orman genel müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi diğer ilgili yerel kuruluşlardan kuruluş izni verilmesi için uygun olduğuna  dair görüş alındıktan sonra işletmelere Mülki İdare Amirliğince yazı ile kuruluş izni verilir.

        Kuruluş izni 1 yıl için geçerlidir.

3.Çalışma izni için müracaat

Kuruluş izni alarak projelerine göre inşa edilmiş ticari amaçlı hayvancılık işletmesi çalışma izni almalıdır. Çalışma izni için mülki idare amirliğine aşağıdaki belgelerle müracaat edilir.

         a) Dilekçe.

          b) Çalışma izni alacak işletmenin bir şirkete ait olması halinde şirketin kuruluşunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

          c) Çalışma izni alacak işletmede çalışacak teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair meslek odasınca verilen belge, yabancı uyrukluların ise ilgili meslek odasına geçici üyelik belgesi.

          ç) Domuz işletmelerindeki hayvanların nerede kestirileceği, etlerinin bütün ve yarım gövde, parçalanmış karkas, kemikli, kemiksiz, yağlı ve yağsız etlerin pazarlama şekli ve nerelere pazarlanacağına ilişkin yazılı belge.

          d) Domuz etlerinin kıyma halinde pazarlanması ve sucuk, salam, sosis, kavurma ve benzeri işlenmiş ürünlerde kullanılması izne tabi olduğundan bu doğrultuda alınan izin belgesi.

3.1.Çalışma izni verilmesi

Yukarıdaki bilgi ve belgeleri tamam olan ticari amaçlı hayvancılık işletmesinin kurulduğu yer asgari teknik, hijyenik ve sağlık şartları ile aşağıda belirtilen şartlar yönünden komisyon tarafından mahallinde incelenir.

          a) İşletme çevresinin yeterli yükseklikte çit, duvar veya tel örgü ile çevrili olması gerekir.

          b) Ticari amaçlı kanatlı işletmelerinde, suda yaşamaya ihtiyaç duymayan tavuk, horoz, hindi gibi kümes hayvanlarını barındıracak olan ve bu kanatlı hayvanlarını açıkta gezdirmek isteyen ticari hayvancılık işletmelerinde projede gösterilen yerde veya gezinti yerlerinin seyyar olma durumunun da ise projeye uygun şartlarda gezinti yerlerinin etrafı ile üstünün, kümes hayvanları ile yabani kuşların temas etmesini önleyecek şekilde kuş teli, ağ veya başka bir yapı malzemesi ile sınırlandırılmış olması gerekir.

          c) İşletmenin büyüklüğüne veya kapasitesine bağlı olarak, işletme arazisinin uygun bir yerinde, üzeri kapalı, çevre, toplum ve hayvan hayatı için tehlike arz etmeyecek şekilde gerekli önlemler alınarak, işletmeden çıkacak olan atık, kirli su ve sıvıların toplanacağı, sızdırmayan, uygun derinlik ve büyüklükte projeye uygun fosseptik çukurunun bulunmasına, eğer işletmede kullanılan içme ve kullanma suyu şebeke suyundan değil de kuyu artezyen, kaynak suyu gibi bir su kaynağından getiriliyorsa, fosseptik çukurunun bu su kaynağından en az 15 metre uzakta olması gerekir.

          ç) İşletmede birikecek olan hayvan dışkıları ve benzeri atık katı maddelerin çevre ve toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde ve çevreyi rahatsız edici mahiyette olmaması bakımından, işletmenin büyüklüğü veya kapasitesine bağlı olarak yeterli büyüklükte, çevresi beton duvar ile çevrili bir katı atık deposu tesis edilerek katı atıkların burada muhafaza edilmesi gerekir.

          Komisyonda yer almayan yerel mahalli idarelerden, sağlık, çevre ve orman, bayındırlık ve iskan ile orman genel müdürlüğünün mahalli teşkilatları gibi ilgili diğer yerel kuruluşlardan çalışma izni verilmesinde sakınca olup olmadığı konusunda görüş alınır. Bu kurumlardan gelen görüşlerin uygun olması durumunda bu Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan Çalışma İzni Raporu düzenlenir.

          Düzenlenen çalışma izni raporunun uygun olması ve işletmeye ait dosyanın komisyon tarafından son kontrolünün yapılmasından sonra 5 gün içinde bu işletmeye Mülki İdare Amirliğince bu Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan çalışma izni verilir.

          Komisyonca uygun bulunmayan işletmelere de uygun bulunmama nedenleri açıklanarak düzenlenen çalışma izni raporunun bir nüshası yazı ile müracaat sahibine bildirilir. Tespit edilen eksikliklerin verilen süre içerisinde işletme tarafından giderilmesi durumunda bu işletme komisyon tarafından mevcut yönetmelik kapsamında tekrar değerlendirmeye alınır.